جمعه ی بهتری خواهد آمد...

و من و نرگس ها و غروب ِ ایوان ِ

خانه برایت ذوق خواهیم کرد!
به نقل از وبلاگ

http://ma-2.blogfa.com